หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
 


นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์
นายก ทต.บางระกำเมืองใหม่
 
 


นายบุญสืบ จันทร์กล้า
รองนายก ทต.บางระกำเมืองใหม่


นางสุภาพร พันโท
รองนายก ทต.บางระกำเมืองใหม่
 
 


นายลำยวน จันทวงศ์
เลขานุการนายก ทต.บางระกำเมืองใหม่


นายสุวิจักขณ์ ภัทรินทร์นราสิน
ที่ปรึกษานายก ทต.บางระกำเมืองใหม่
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222