หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
 


นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่
เบอร์โทร 081-5334222
 
 


นายบุญสืบ จันทร์กล้า
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่
เบอร์โทร 081-5334052


นางสุภาพร พันโท
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่
เบอร์โทร 083-9548833
 
 


นายลำยวน จันทวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่
เบอร์โทร 081-6058171


นายสุวิจักขณ์ ภัทรินทร์นราสิน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่
เบอร์โทร 080-0868555
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222