หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
 
ตำบลบางระกำ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบางระกำ ตั้งอยู่ติดกับเขตเทศบาลตำบลบางระกำ ตามทางหลวงจังหวัด ถนนสายพิษณุโลก-กำแพงเพชร โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอบางระกำ เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดพิษณุโลก 22 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 135.58 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,738 ไร่ พื้นที่เกษตรโดยประมาณ 56,302 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยโดยประมาณ 5,349 ไร่ และอื่นๆ 23,087 ไร่
 
จำนวนประชากรทั้งหมด  12,686  คน   แยกเป็น
  ชาย    6,267    คน คิดเป็นร้อยละ     49.40
  หญิง    6,419    คน คิดเป็นร้อยละ      50.60
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด      4,052     ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย      93.57    คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 บ้านไร่ 355 384 739 259
2 บ้านวังเป็ด 680 647 1,327 458
3 บ้านท่าโก 251 253 504 171
4 บ้านคลองวัดไร่ 392 398 790 265
5 บ้านตะโม่ 457 445 902 296
6 บ้านยางแขวนอู่ 189 183 372 114
7 บ้านบางระกำ 83 104 187 45
8 บ้านแหลมเจดีย์ 622 647 1,269 395
9 บ้านเก้ารัง 222 251 473 127
10 บ้านวังดาน 251 256 507 210
11 บ้านบึงคัด 299 327 626 178
12 บ้านหนองเขาควาย 458 477 935 288
13 บ้านคุยยาง 413 424 837 225
14 บ้านไร่กลาง 425 445 870 261
15 บ้านวังกุ่ม 427 463 890 283
16 บ้านตลุกแรด 168 162 330 109
17 หัวบึง 110 118 228 64
18 บ้านศรีมงคล 147 133 280 84
19 บ้านคลองวัดไร่เหนือ 318 302 620 220
  รวม 6,267 6,419 12,686 4,052
 
ข้อมูลจากรายงานสถิติประชากรและบ้านระดับตำบล ต.บางระกำ สำนักงานทะเบียนราษฎร์ อ.บางระกำข้อมูลของวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อ ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
 
 
 
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคืออาชีพรับจ้างและค้าขาย
พื้นที่ทำการเกษตรกรรมมีทั้งหมด 84,738 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 56,302 ไร่ แยกเป็น
  พื้นที่ทำนา จำนวน 38,984 ไร่
  พื้นที่ทำไร่ จำนวน 12,980 ไร่
  พื้นที่ไม้ผล จำนวน 2,741 ไร่
  พื้นที่ไม้ยืนต้น จำนวน 642 ไร่
  พื้นที่ปลูกผัก จำนวน 841 ไร่
  พื้นที่ปลูกไม้ดอก จำนวน 114 ไร่
 
 
มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง ลักษณะพื้นที่ตอนบนมีความลาดเอียงจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้บริเวณตอนกลางตำบลเป็นแอ่ง มีแม่น้ำยมไหลผ่านระหว่างกลางตำบลราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคืออาชีพรับจ้างและค้าขาย คุณภาพของดินเสื่อมคุณภาพเมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะมีน้ำไหล่บ่าท่วมไร่นาของเกษตรกรแต่เมื่อถึงฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม และมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่จำนวน 4 แห่งคือแม่น้ำยมบึงตะเครงบึงขี้แร้งและบึงระมาน
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222