หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ที่ พล 0023.4/ว 299 ลว. 17 ม.ค. 65 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานนผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ที่ พล 0023.2/ว 262 ลว 14 ม.ค. 65 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกนำส่งรายได้ให้ อปท. เดือน พ.ย. 64 ที่ พล 0023.5/ว 705 ลว.20 ธ.ค. 64 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/ว 263 ลว 14 ม.ค. 65  [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ พล 0023.2/ว 261 ลว 14 ม.ค. 65  [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
แนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางวินัยฯ ที่ พล 0023.2/ว 245 ลว 13 ม.ค. 65 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
ขอประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระบบเฝ้าระวังสุขภาพฯ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พล0023.1/ว 36 ลงวันที่ 17 มค 65 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
สนง.สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกว่าได้จัดเก็บเงินรายได้ให้อปท. ประจำเดือนธันวาคม2564 ที่พล.0023.5/ว37 ลว.17 ม.ค.65 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
แนวทางการเปิดสถานศึกษาของสภานศึกาสังกัดอปท.ส่วนท้องถิ่นในการแพร่ระบาดแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ พล 0023.3/ว 35 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 63 
กำหนดจัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกัรคุณภาพภายใต้สถานการณ์ covid 19 ที่ พล 0023.3/ว 34 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
เว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอณุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอณุยาต ที่ พล 0023.3/ว 33 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 43 
สารอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนื่องในโอกาศวันครู 16 ม.ค. 65 ที่ พล 0023.3/ว 32 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 289 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
กำหนดการลงพื้นที่เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการปิดหรือปรับปรุงถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 29 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 50 
โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุรภาพน้ำ เทศบาลนครพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/783 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอปท. ที่ พล 0023.3/ว264 ลว 14 ม.ค. 65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 48 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนธันวาคม ที่ พล 0023.5/ว 190 ลว 12 ม.ค.65 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 73 
สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนช่วงอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 248 ลว 13 ม.ค. 65 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 72 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 26 ลว 13 ม.ค. 65 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 74 
สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กลุ่มเด็กอายุ 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 25 ลว 13 ม.ค. 65 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 105 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 589
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222