หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอรับการประเมินหรือขอรับการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ที่ พล 0023.2/ว 654 ลว 12 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 85 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เเละส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ที่พล 4740 ลว 11 ก.ย. 66  [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 152 
ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4737 ลว 11 ก.ย. 66 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 104 
ขอเชิญรับโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4756 ลว 11 ก.ย. 66 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 71 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่เป้าหมายจังหวัดพิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะฯ ภายใต้โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4755 ลว 11 ก.ย. 66 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 99 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4741 ลว. 11 กันยายน 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 128 
การโนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 เงิยอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4742 ลว.11 กันยายน 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 83 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ พล 0023.6/ว 4729 ลว 11 ก.ย. 66 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 97 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4743 ลว. 11 กันยายน 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 171 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4745 ลว. 11 กันยายน 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 167 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดฯ ที่ พล 0023.5/ว 647 ลว. 8 ก.ย. 66 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 102 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2566 ที่ พล 0023.5/ว 646 ลว. 8 ก.ย.66 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 107 
แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 25 ที่ พล 0023.3/ว 650 ลว. 8 ก.ย. 66 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 97 
แจ้งผลการตรวจวัดมลพิษรถราชการของอปท.ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (รอบที่ 1/2566) ที่ พล 0023.6/ว 648 ลว. 8 ก.ย. 66 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 125 
แจ้งขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับ อปท. ที่ พล 0023.6/ว 649 ลว. 8 ก.ย. 66 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 117 
แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนอปท.เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ ที่ พล 0023.6/ว 651 ลว. 8 ก.ย. 66 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 112 
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 4710 ลว 8 ก.ย. 66 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 166 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4699 ลว 8 ก.ย. 66 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 254 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2566 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 139 
เชิญประชุมวางแผนการจัดสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 645 ลว 7 ก.ย. 66 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 62 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 710
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222