หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
 


นายเฉลิมศักดิ์ สกลวิศาลศักดิ์
ประธานสภา ทต.บางระกำเมืองใหม่
 


นายจรันด์ ตุ้มพงศ์
รองประธานสภา ทต.บางระกำเมืองใหม่


นายเชาวลิต หลวงศรีราษฎร์
เลขานุการสภา ทต.บางระกำเมืองใหม่
 
 


นายจำเนียน เพิ่มพล
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายวิโรจน์ รอดพงษา
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายเฉลิมศักดิ์ เทพหยด
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายชูชาติ ชูทิพย์
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายเฉลิม ภู่สวัสดิ์
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายยนต์ โพธิ์ทับทิม
สมาชิกสภา ทต. เขต 2


นายไชยยา ทองเชื้อ
สมาชิกสภา ทต. เขต 2


นายไชยรัตน์ ปรีชาพานิช
สมาชิกสภา ทต. เขต 2
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222