หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือ / แนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือรวมระะเบียบ กฏหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิิ่น [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งทรัพยากรบุคคล [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)