หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
 
 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1065 สายพิษณุโลก - กำแพงเพชร ผ่านตอนกลางของตำบล ใช้ติดต่อกับอำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และชุมชนใกล้เคียง
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1293 สายพิษณุโลก - สุโขทัย ใช้ติดต่อกับตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 สายพิษณุโลก - นครสวรรค์ ผ่านหมู่ที่ 10, หมู่ที่ 2 ใช้ติดต่อกับอำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
  ถนนลาดยางของโยธาธิการหมายเลข 2011 สายบางระกำ - วังเป็ด
  ถนนลาดยางของกรมทางหลวงหมายเลข 1281 สายบางระกำ - ปลักแรด
  ถนนลาดยางของเร่งรัดพัฒนาชนบทหมายเลข 3017 สายวังเป็ด - วังอิทก
  ถนนลาดยางสายตะโม่ - หนองมะปราง
  ถนนลาดยางสายคุยยาง - ปลักแรด
  ถนนลาดยางสายคุยยาง - ยางแขวนอู่
 
 
 
  ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 2 แห่ง
  แม่น้ำ จำนวน 1 แห่ง
  คลองบึง, หนองและอื่นๆ จำนวน 50 แห่ง
  ฝายและประตูน้ำ จำนวน 9 แห่ง
  ประปาหมู่บ้าน จำนวน 19 แห่ง
 
 
 
ทรัพยากรดิน
  สภาพดินโดยทั่วไป เป็นดินปนทราย ลักษณะของดินคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
ทรัพยากรน้ำ
  พื้นที่ตำบลบางระกำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ แต่การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน ในช่วงฤดูแล้ง จะแห้งแล้งเนื่องจากแหล่งน้ำส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขิน ต้องปรับปรุง ขุดลอก เพื่อรักษาแหล่งน้ำไว้ใช้ประโยชน์ แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำยม และคลองบึง หนองและอื่นๆ จำนวน 50 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222