หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายเชาวลิต หลวงศรีราษฎร์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0613869666
นายกริช ทูลยอดพันธ์
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
โทร : 081-8870701
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางศรีไพร แตงกวา
รองปลัดเทศบาล
โทร : 089-8562825
นางสาวอาภาภรณ์ มากมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 081-2834319
นางสาวลาวทอง บุญมา
ผุู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-8608222
นางสาววันเพ็ญ ถิตย์กุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 095-6286254