หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
 


นายเชาวลิต หลวงศรีราษฎร์
ปลัดเทศบาล


นางศรีไพร แตงกวา
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


--ว่าง--
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวอาภาภรณ์ มากมี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวอรทัย ทับเทศ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางปาริชาติ ตรงต่อกิจ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นายอนุพงศ์ หอมรื่น
นักพัฒนาชุมชน


นายวิทวัส สายยืด
จพง.ป้องกันและบรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายสืบพงษ์ เพ็ชรชู
นักทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222