หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
 


นายเชาวลิต หลวงศรีราษฎร์
ปลัดเทศบาล


นางศรีไพร แตงกวา
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวอาภาภรณ์ มากมี
หัวหน้าสำนักปลัด


--ว่าง--
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


--ว่าง--
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางปาริชาติ ตรงต่อกิจ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นายสืบพงษ์ เพ็ชรชู
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวนันทนา บุญราชแขวง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายธวัช วราสุนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222