หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
 


นายเชาวลิต หลวงศรีราษฎร์
ปลัดเทศบาล


นางศรีไพร แตงกวา
รองปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
 


นางฐิติพร พรหมเสือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางวัลภา ชัยพิทักษ์สุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวพรทิภา เทียนหิรัญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางสาวพนิดา ผุดสี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวพิมพ์ชนก ตรงต่อกิจ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวกาญจนา แหเทศ
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสิริยากร สุขเกษม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222