หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
 


นายเชาวลิต หลวงศรีราษฎร์
ปลัดเทศบาล


นางศรีไพร แตงกวา
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นายงบทอง สิงหเดช
อำนวยการกองช่าง


นางสาวณัฐณิชา ครุฑวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายเอกสิทธิ์ จิ๋ววิลัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายสมบูรณ์ ขุนทองศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวกานต์พิชชา เพ็ชรบึงพร้าว
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายหัสนัย หล่อทอง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


นางสาวนฤมล เขี้ยวงา
ผู้ช่วยช่างโยธา
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222