หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
 


นายเชาวลิต หลวงศรีราษฎร์
ปลัดเทศบาล


นางศรีไพร แตงกวา
รองปลัดเทศบาล
 
กองการศึกษาฯ
 


--ว่าง--
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางสาววันเพ็ญ ถิตย์กุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นายภานุวัฒน์ พันธุรี
นักวิชาการศึกษา


นางนงลักษณ์ บุญด้วง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางปัญญา วงศ์คุณทรัพย์
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางอังคณา แสงอรุณ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางสาวสุรีรัตน์ พันโท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222