หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 

   
 
       
    สร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง และ มีมาตรฐาน
    ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ซ่อมแซม รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม และทางเท้า
    การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่นๆ ให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
    จัดระบบป้องกันอุทกภัย แก้ไขปัญหาภัยแล้งและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
    การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง
 

   
 
       
    สนับสนุนการอบรม ให้ความรู้ และการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
    ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการประกอบอาชีพ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
 

   
 
       
    ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน สงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
    ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
    การเสริมสร้างประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

   
 
       
    ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
    การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
    ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

   
 
       
    ส่งเสริม สนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมต่างๆ
 

   
 
       
    ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสะอาดการทำงานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการ เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นการต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222